7 punkter för en trygg vård – fri från hyrberoende

Vi Socialdemokrater presenterar här 7 prioriterade punkter för en trygg vård fri från beroendet av bemanningsföretag. Vi måste ta tillbaka kontrollen över vården för att ge vårdpersonalen schyssta villkor och fler kollegor.
2022-06-08

Personalen är den absolut viktigaste resursen i sjukvården. Utan dem stannar allt. Vårdpersonalen går varje dag till jobbet för att se till att patienterna i Region Jämtland Härjedalen ska få den vård de behöver. Regionpolitikernas uppgift är att se till att personalen får de förutsättningar som krävs för att ge rätt vård i rätt tid.

Vi Socialdemokrater presenterar här 7 prioriterade punkter för en trygg vård fri från beroendet av bemanningsföretag. Vi måste ta tillbaka kontrollen över vården för att ge vårdpersonalen schyssta villkor och fler kollegor. Det är det bästa receptet för att vår region åter ska bli en attraktiv arbetsgivare. Den här frågan kräver högsta möjliga prioritet i det politiska arbetet.

Vårdskuld och försämrade villkor

Den senaste åren i Region Jämtland Härjedalen har präglats av den pandemi som drabbat världen och länet. En av konsekvenserna är att planerad vård skjutits på framtiden – det har byggts upp en vårdskuld till befolkningen. Tyvärr har de också präglats av försämrade arbetsvillkor för vårdpersonalen och personalflykt från Östersunds sjukhus. Det blågröna styret har hela mandatperioden visat ett totalt ointresse för personalens villkor och arbetsmiljö. Bara under 2021 har Region JH tagit emot elva begäran om arbetsmiljöåtgärder. Revisorernas granskning av regionen arbete med personalförsörjningen visar med tydlighet att frågan inte prioriterats av regionens styrande. Det finns ingen aktuell inventering av personalbehovet, det finns ingen aktuell plan och strategi för personalförsörjning. Det finns ingen strategi för att skapa attraktiva arbetsplatser.

När regionen saknar personal leder det till stängda vårdplatser och lavinartade kostnader för inhyrd stafettpersonal och för köpt vård i andra delar av landet. Men framför allt leder det till onödigt lidande för sjuka länsinvånare. Fast anställd personal ger kontinuitet och trygghet för patienterna och är en förutsättning för en hållbar sjukvård. Region Jämtland Härjedalen måste bli en attraktiv arbetsgivare.

Under föregående mandatperiod ledde den dåvarande S-ledda majoriteten i regionen ett kraftfullt arbete för att Region Jämtland Härjedalen skulle bli oberoende av bemanningsföretag. Bland annat så gjordes en extra lönesatsning på sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Dessutom arbetade man strategiskt med attraktiva arbetstidsmodeller med mer tid för återhämtning, att erbjuda betald vidareutbildning för fler medarbetare, studiemedel och tydliga karriärvägar. Då ansågs det vara bättre att satsa resurserna på egna trogna medarbetare med hög kompetens än på bemanningsföretag. Det arbetet bar frukt. Från att kostnaderna för stafettpersonal ökat flera år så sjönk den sedan rejält mellan 2017 och 2018 med nästan 30%. Och fortsatte minska med ytterligare 9% till 2019. Tyvärr har den utvecklingen alltså nu vänt drastiskt.

Kostnaderna ökar för bemanningsläkare, främst inom specialistvård, men framför allt är det utvecklingen inom sjuksköterskekategorin som växer oroväckande. Samtidigt har vissa av regionens Hälsocentraler mer eller mindre permanenta svårigheter att bemanna med läkarkompetens.

Vi Socialdemokrater vill göra välfärden oberoende av hyrpersonal – nationellt och regionalt. I grund och botten handlar denna fråga om medborgarens rätt till kontinuitet. Dagens beroende av hyrpersonal och det ökande användandet av hyrpersonal inom välfärden sänker kvaliteten för medborgaren som möter välfärden och är dessutom kostnadsdrivande. Vi vill anställa fler i egen regi, hyrpersonal ska vara undantaget i välfärden.

 

De senaste två åren har åtskilliga vårdplatser hållits stängda på Östersunds sjukhus på grund av brist på personal. Stängda vårdplatser leder till att patienter får vänta längre på vård, att patientsäkerheten riskeras och till att arbetsmiljön för de anställda försämras.

Situationen löses inte genom mer köpt vård i andra delar av Sverige eller genom att hyra in mer personal. Länets befolkning förtjänar vård på sitt eget sjukhus och vårdpersonalen behöver fler kollegor! Vi Socialdemokrater vill bygga sjukvården stark genom att anställa fler medarbetare och öppna de stängda vårdplatserna.

Vården i vår region har inte råd med att anställda känner sig tvingade att gå ner i arbetstid eller gå i tidig pension för att man inte vill och kan arbeta heltid. Vården har heller inte råd med att skicklig, utbildad personal väljer att helt lämna yrket på grund av bristande arbetsmiljö.

Vi Socialdemokrater vill arbeta för friska arbetsplatser som lägger en god grund för ett långt arbetsliv. Arbetsmiljön i regionen ska vara så bra att fler anställda ska vilja och kunna utnyttja sin rätt till heltid. Fler medarbetare ska också vilja och kunna arbeta hela vägen till pension.

Vi ger därför ett arbetsmiljölöfte till vårdens medarbetare – man ska hinna, orka och kunna ge en vård och omsorg av hög kvalitet. Vi ska få upp bemanningen, få ned sjukskrivningarna och personalomsättningen, och leverera arbetstider och arbetsorganisation som ger friska arbetsplatser.

Sedan Region Jämtland Härjedalen huvudlöst sade upp samtliga arbetstidsavtal under brinnande pandemi har vårdpersonalens möjligheter till återhämtning rätteligen stått i fokus. Personalens möjlighet till återhämtning är av största vikt, i synnerhet för de verksamheter där belastningen är störst. Alla medarbetare ska känna sig trygg på sitt arbete – även när belastningen är som störst och förhållandena är som svårast. Patientsäkerheten får inte riskeras.

Vi Socialdemokrater vill utvärdera de befintliga arbetstidsavtalen skyndsamt och arbeta för att personalen, framför allt i dygnet runt-verksamheterna får möjlighet till återhämtning mellan arbetspass. Målet om att samtliga medarbetare ska jobba max 2/5 helger ska uppnås. Arbetsgivare och medarbetare ska tillsammans utforma hur arbetet organiseras och bemannas utifrån verksamheternas olika förutsättningar.

Region Jämtland Härjedalen får allt svårare att konkurrera om duktig och kvalificerad personal. En del av förklaringen är det faktum att regionen ligger lägst eller näst lägst i nationella jämförelser av lönestatistik för samtliga yrkesgrupper inom vården.

Vi Socialdemokrater har under mandatperioden lagt förslag om att regionen ska redovisa lönestatistik jämför med övriga regioner som underlag för strategiska beslut och satsningar. Det krävs riktade lönesatsningar för att regionen ska kunna konkurrera om personal med övriga landet såväl som med kommuner och privata vårdbolag.

Att alla medarbetare i vården har möjlighet att utvecklas på jobbet är viktigt för den medicinska utvecklingen men är också viktigt för attraktiviteten i vårdyrkena. Vi Socialdemokrater vill göra det möjligt att göra karriär på många olika sätt, även för de medarbetare som vill fortsätta arbeta nära patienterna. Vi vill skapa karriärvägar och möjligheter till utveckling inom alla verksamheter och yrkesgrupper.

Möjligheten till betald vidareutbildning ska ses över och utvecklas inom fler yrkesgrupper. Regionens forskningsverksamhet ska fortsätta att utvecklas – forskningens framsteg leder till en bättre välfärd och arbetsplatser.

Personalen inom vården tvingas idag ägna sig i högre utsträckning åt administration, när de borde kunna ägna sig åt patienter. Vi Socialdemokrater vill vända den utvecklingen på alla nivåer. Vi vill istället se ett tillitsbaserat ledarskap där politikens styrning är tydlig och målformulerad och lämnar utrymme till proffsen att vara proffs.

Modeller som bygger på ett tillitsbaserat ledarskap ska införas på samtliga nivåer. För att klara detta krävs en ordentlig satsning på utbildning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling i tillitsbaserat ledarskap. En sådan satsning kommer att löna sig.

Under allt för lång tid har vår region präglats av ett otydligt och frånvarande politiskt ledarskap. Det måste vara slut på tiden då politiker ser sig som gäster i verksamheterna.

Vi Socialdemokrater vill fortsätta att ha en nära dialog med både personalgrupper och fackliga företrädare om vi får förtroendet att leda regionen efter valet. Vi kommer därför löpande att bjuda in till samråd med de fackliga företrädarna för att få personalens egna bilder av vad som krävs för att regionen åter ska bli en attraktiv arbetsgivare. Såväl som att vi alltid kommer prioritera att göra besök ute i regionens verksamheter.

 

Dessa 7 prioriterade punkter är helt nödvändiga för att vända situationen i Region Jämtland Härjedalen och för att regionen ska kunna erbjuda den vård som invånarna behöver. Region Jämtland Härjedalen kan bättre. Men det kräver också en regering som fortsätter att prioritera vården. Regionens ekonomi är bättre än på mycket länge tack vare höjda statsbidrag, men mer behöver göras. En positiv utveckling kräver en Socialdemokratisk regering.

 

facebook Twitter Email