Satsningar för att klara corona-krisen

Ända sedan coronapandemin nådde Sverige har den S-ledda regeringens politik gått ut på i huvudsak tre saker: att begränsa smittspridningen, att motverka effekterna i samhället och att säkerställa resurser till hälso- och sjukvården.

Regeringen har sjösatt stora krispaket för att rädda jobb och företag. Det handlar bland annat om en statlig företagsakut för små och medelstora företag, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher. Dessutom ska Almi Företagspartner, Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden få utökade lånemöjligheter. Regeringen har även föreslagit att: staten tar över sjuklöneansvaret i två månader, slopa karensavdraget, höja anslaget för smittbärarpenning, företag ges likviditetsersättning via skattekontot samt att ett nytt system för korttidspermittering införs som innebär att staten bär den största delen av kostnaden.

För att kunna fortsätta att vidta nödvändiga åtgärder har regeringen i vårändringsbudgeten för 2020 föreslagit att nivån på utgiftstaket för de offentliga finanserna höjs med 350 miljarder kronor under året. Så snart situationen tillåter ska finanspolitiken inriktas mot att stödja en snabb återhämtning.

Men, trots de stora insatserna för att rädda jobben har människor blivit arbetslösa. Fler kommer troligen att bli. Därför har regeringen också satt in en rad insatser för att stötta dem som förlorat sitt arbete.

I krispaketet med fokus på jobb och omställning sänks kraven på vem som kan få a-kassa. Taket och grundbeloppet i a-kassan höjs tillfälligt. Regeringen vill även under 2020 öka Arbetsförmedlingens resurser och stärka arbetsmarknadspolitiken, bland annat genom utökat stöd till arbetslösa som startar företag och kommunala sommarjobb för ungdomar. Förslaget innehåller även utbildningssatsningar.

Som en del i insatserna nysatsar regeringen på gröna jobb för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Regeringen har beslutat om en ändring av det nationella socialfondsprogrammet vilken innebär att cirka 298 miljoner kronor i EU-medel omfördelas till insatser för bland annat kompetensutveckling av varslade och korttidspermitterade personer.

Vad gäller sjukvården har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten fått flera uppdrag kopplade till att bekämpa virusutbrottet. Folkhälsomyndigheten ska bland annat ansvara för att koordinera arbetet med utökad provtagning av covid-19 i Sverige. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att identifiera de grupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp. De kan tillfälligt behöva avstå arbete och därmed ha behov av ekonomisk ersättning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska tillsammans med expertmyndigheterna ta fram ett informationsmaterial som ska spridas till alla hushåll.

Intensivvården är mycket ansträngd och kapaciteten kommer att behöva skalas upp. Socialstyrelsen är den myndighet som fått i uppdrag att samordna koordinationen och utökningen av intensivvårdsplatser i Sverige. För att avlasta hälso- och sjukvården har kravet på läkarintyg vid sjukskrivning från och med den åttonde sjukdagen temporärt tagits bort.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fått i uppdrag att särskilt analysera vad covid-19 innebär för kvaliteten och säkerheten inom vård och omsorg, både under nuvarande kris och inför framtida sjukdomsutbrott. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har träffat fack och arbetsgivare inom hälso- och sjukvårdsområdet samt Arbetsmiljöverket och diskuterat hur en hållbar arbetsmiljö kan säkras.

Regeringen har beslutat om tillfälligt borttagna prestationskrav för den så kallade kömiljarden för kommuner och regioner. I årets vårändringsbudget har regeringen även föreslagit att ge kommuner och regioner riktade och generella medel för att hantera virusutbrottet och utöka antalet tester, samt att SOS Alarm får ökade anslag.

Socialstyrelsen har utsetts till nationell inköpscentral för sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och viss medicinskteknisk utrustning. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att säkerställa att det finns ett förfarande för att tillhandahålla icke CE-märkt personlig skyddsutrustning för samhällsviktiga yrkesgrupper. På regeringens initiativ har flera svenska företag börjat ställa om sin produktion för att säkerställa inhemsk produktion av personlig skyddsutrustning för vården. Statliga forskningsinstitutet Rise står för kvalitetskontrollen.

Sammanfattning av de viktigaste åtgärderna för att begränsa smittspridningen, motverka effekterna i samhället och säkerställa resurser till hälso- och sjukvården:

 • Statlig företagsakut för små och medelstora företag
 • Sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
 • Rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
 • Utökade lånemöjligheter
 • Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader
 • Nytt system för korttidspermittering
 • Nivån på utgiftstaket för de offentliga finanserna höjs med 350 miljarder kronor
 • Kraven sänks för a-kassan
 • Taket och grundbeloppet i a-kassan höjs
 • Karensavdraget slopas
 • Utbildningssatsningar
 • Utökad provtagning av covid-19
 • Utökat intensivvårdsplatserna
 • Kommuner och regioner får riktade och generella medel för att hantera virusutbrottet
 • Satsning på inköp av sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och viss medicinskteknisk utrustning
 • Säkerställt att det finns personlig skyddsutrustning för samhällsviktiga yrkesgrupper

Vi måsta alla ta ansvar och stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk. Tillsammans kommer vi att klara även denna kris.

facebook Twitter Email