En stolt delegation är hemkomna från kongress

Socialdemokraternas kongress är avslutad och ombuden från Jämtlands län hemkomna efter intensiva dagar. Under kongressen fattades många viktiga beslut. Det viktigaste var kanske valet av Magdalena Andersson till ny partiledare – inom kort kan Sverige förhoppningsvis få sin första kvinnliga statsminister!

Vår delegation drev under kongressen bland annat frågor för ökad jämlikhet mellan stad och land. Om att minska skillnaderna i kommunalskatt, om kvalitet och hastighet på vägarna och om möjligheten att bo och verka i hela landet. Delegationen är stolta över sitt arbete och de politiska riktlinjer som kongressen antog efter många diskussioner, förhandlingar och voteringar.

Nedan följer några exempel på textavsnitt som kongressen antagit, bland annat efter hårt jobb av våra ombud:

 • ”Industrin, människor i hela landet och samhället i stort får framförhållning och förutsättningar att ställa om. Reseersättningssystemet ska ta större hänsyn till de förutsättningar som gäller på landsbygden.”
 • ”Vi ska ha fortsatt höga miljökrav och ny hållbar gruvverksamhet ska kunna öppnas för att säkra tillgång på för omställningen nödvändiga respektive innovationskritiska metaller och mineraler.”
 • ”Skogen, vårt gröna guld, spelar en central roll i klimatomställningen genom att ersätta fossila produkter och som kolsänka. Ett aktivt skogsbruk som är klimatsmart och miljömässigt hållbart samtidigt som det skapar jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige, bygger vår nya 15 växande bioekonomi.”
 • ”Vi vill även se förstärkta investeringar i vägnätet, inte minst för att minska olyckorna i trafiken. Vi vill att Nollvisionen ska förverkligas med investeringar i förbättrad vägstandard istället för generella hastighetssänkningar.”
 • ”Utbyggnaden av fast och mobilt bredband ska fullföljas i hela landet, och det offentliga, har ett ansvar där marknaden inte räcker till.”
 • ”Karensavdraget påverkar olika utifrån kön, yrke och ställning på arbetsmarknaden. Den ekonomiska förlust som idag uppstår för yrkesgrupper som saknar möjlighet att arbeta hemifrån och är särskilt utsatta är orättvis. Vi vill därför skyndsamt utreda hur regelverket ska förändras i syfte att riskerna för inkomstbortfall under sjukdom ska bäras på ett mer solidariskt sätt.”
 • ”Varje del av landet ska ha tillgång till kompetens, kommunikationer och kapital. Det är viktigt att bankerna tar sitt ansvar med en fysisk närvaro i hela landet samt bidrar till att säkerställa kapitalförsörjningen på gles- och landsbygden.”
 • ”Jakten och viltvården i Sverige är i stora delar organiserad som en folkrörelse – det vill vi socialdemokrater slå vakt om. De ideella insatserna, och den lokala och regionala viltförvaltningen, är ovärderliga för viltvården.” drivande
 • ”Det kräver en äldreomsorg fri från minutscheman, där 5 stödet i vardagen kan anpassas utifrån behov. Vi behöver i större omfattning ta tillvara på medarbetarnas kompetens och erfarenhet och gå från detaljerad styrning till tillitsbaserad styrning.”
 • ”Det ska tas ytterligare steg för en jämlik tandvård där tandhälsa inte är en klassfråga. De ekonomiska trösklarna till tandvården ska sänkas. På sikt bör tandvården omfattas av ett högkostnadsskydd liknande hälso- och sjukvårdens.”
 • ”Syftet med vår gemensamt finansierade skola ska aldrig vara vinst. Vi socialdemokrater vill förbjuda vinstuttag ur skolan.”
 • ” Distansutbildningen ska fortsätta att utvecklas, inte minst för att fler ska kunna bo där de vill. Lärcentrum har en viktig roll för den nationella, regionala och kommunala kompetensförsörjningen och ökar möjligheterna att bo, studera och arbeta i hela landet.”
 • ” Skolbibliotek i alla skolor är viktiga för lärandet och för en jämlik tillgång till bland annat litteratur, läromedel och digitala resurser.”
 • Alla barn och unga ska få möjlighet att delta i kulturskolan. Den ska därför ges förutsättningar att utvecklas långsiktigt och göras tillgänglig på jämlika villkor i hela landet.”
 • ”Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Förövarna finns i alla samhällsgrupper, och är ett uttryck för det strukturella förtrycket mot kvinnor.”
 • -” det krävs en starkare polisnärvaro i hela landet med fler områdespoliser som arbetar lokalt och brottsförebyggande.”
 • ”Vi vill därför återinföra en arbetsmarknadsprövning. Arbetskraftsinvandring från länder utanför EU ska begränsas till de yrken där det råder brist på arbetskraft.”

Slutligen bifölls också motioner från Jämtlands län med ordalydelserna:

 • ”Att strandskyddet reformeras för att möjliggöra mer byggnation i attraktiva lägen på”
 • ”Att offentlighetsprincipen ska gälla för [välfärds-]verksamheter eller del av verksamhet som finansieras med skattemedel.”
facebook Twitter Email